Veelgestelde vragen (FAQ)

Mediation in het algemeen

Wat is mediation?

Mediation is het oplossen van een conflict onder begeleiding. Een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) gaat samen met jou en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. Het streven is dat jullie samen een oplossing vinden die in jullie beider belang is. De oplossing moet dus voor beiden aanvaardbaar zijn. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing te vinden die aansluit bij jullie belangen en wensen.

Is mijn conflict geschikt voor mediation?

Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid is om over een oplossing te praten, heeft mediation kans van slagen. Doordat jullie samen zelf met de oplossing komen, sluit deze vaak ook beter aan op jouw wensen en die van de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.

Wat zijn de voorwaarden voor mediation?

Mediation is op basis van vrijwilligheid, waarbij jullie beiden de wens en intentie hebben het conflict op te lossen. Alle betrokkenen (incl. de mediator) kunnen de mediation te allen tijde voortijdig beëindigen.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat alles wat in mediation besproken wordt vertrouwelijk is. Als er toch onverhoopt moet worden geprocedeerd, kan dat wat in mediation besproken is niet worden ingebracht in de procedure. Alles wat besproken wordt in de mediation (inclusief schriftelijke correspondentie) valt onder de geheimhouding tegenover derden, waaronder de rechter of arbiter.

Hoe gaat mediation in z'n werk?

Mediation bestaat uit gesprekken tussen jou, de andere partij en de mediator. Jullie zitten samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces. Het start met het ondertekenen van de mediationovereenkomt. Daarin staan de spelregels van mediation en waarover de kwestie gaat. De inhoud van de mediation is vertrouwelijk. De afspraken die jullie gezamenlijk maken om de situatie op te lossen, worden op papier gezet en door beiden ondertekend.

In de mediation wordt geïnventariseerd hoe het nu gaat, wat het conflict heeft veroorzaakt en hoe jullie het willen oplossen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe jullie willen dat het er over een half jaar uitziet.

Wat wordt er van mij verwacht in de mediation?

Voor mediation wordt van jullie beiden de oprechte wil en wens om tot een oplossing te komen verwacht. Is die bereidheid er niet, dan heeft mediation niet veel zin. Het helpt om te concentreren op issues die voor jou centraal staan in het conflict. Dat hoeven geen juridische kwesties te zijn, aangezien het geen rechtszitting is. Bedenk waar het je werkelijk om gaat en welke oplossingen daarvoor nodig zijn. En wat je alternatief is als jullie er niet uitkomen in mediation.

Wat doet een mediator?

Als mediator ben ik een onpartijdige gesprekleider, zonder oordeel of bemoeienis met de inhoud. In de mediation kan iedereen zijn verhaal doen en er is ruimte voor emoties en het uitspreken van wensen. Je wordt geholpen bij het vinden van een oplossing die voor iedereen goed werkt. Ik stel vragen en probeert een vertaalslag te maken van jullie standpunten naar (onderliggende) belangen en wensen. Ik informeer ook over de juridische kant van het verhaal. Jullie onderhandeling, om te komen tot afspraken, wordt begeleid. En de gemaakte afspraken worden op papier gezet in een overeenkomst.

Hoe lang duurt een mediationtraject?

De duur van de mediation hangt af van de kwestie die speelt. Gemiddeld bestaat een mediation uit 3 a 6 gesprekken. Een gesprek duurt circa 1,5 a 2 uur.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Mediation kent veel voordelen ten opzichte van de traditionele manier van conflictbeslechting via de rechter. De belangrijkste voordelen van mediation zijn: minder kostbaar (jullie kunnen de kosten van de mediator delen), bespaart tijd (gerechtelijke procedures duren vaak lang), vrijwillige deelname, oplossingsgericht en in een informele sfeer. De ervaring leert dat de zelf bedachte oplossing in de praktijk vaak beter werkt dan een door de rechter opgelegd besluit.

Hoe is de vertrouwelijkheid geborgd?

Alle betrokkenen bij de mediation hebben geheimhouding. Dit wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst, die voorafgaand aan het traject wordt ondertekend. Alle inhoud van de gesprekken en de correspondentie vallen onder deze vertrouwelijkheid.

Mag ik mijn advocaat meenemen?

In mediation gaat het er minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is. Het is dan ook niet nodig dat advocaten deelnemen aan de gesprekken. Het mag natuurlijk wel. Als de andere partij ermee instemt, mag je een advocaat meenemen. Omgekeerd geldt hetzelfde, de andere partij mag ook een advocaat meenemen als jij daarmee instemt.

De andere partij wil niet deelnemen, wat nu?

Deelname aan mediation is vrijwillig. Dat betekent dat jullie beiden voor mediation kiezen (of bereid zijn een eerste stap te zetten). Anders kan er niet gestart worden met de bemiddeling. In een vrijblijvend gesprek met mij kunnen jullie meer informatie krijgen over wat je kunt verwachten.

Wat als het niet lukt tot een oplossing te komen?

Lukt het helemaal niet om het conflict via mediation op te lossen, dan kan je de kwestie altijd nog voorleggen aan de rechter.

De gesprekken die tijdens de mediation zijn gevoerd blijven bij de juridische procedure buiten beschouwing, om jou en de ander de ruimte te geven vrijuit te praten en open met elkaar te onderhandelen. Tijdens het laatste gesprek wordt afgesproken welke informatie en stukken mogen worden ingebracht bij de juridische procedure.

Kom ik in aanmerking voor subsidie voor mediation (toevoeging)?

Afhankelijk van het inkomen en vermogen kan je in aanmerking komen voor een deel van de kosten die je maakt wanneer je een mediator nodig hebt. Je betaalt wel altijd een eigen bijdrage. Je kan de subsidie (een ‘toevoeging’) niet zelf aanvragen. Dit doet de mediator voor je bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad kent alleen een bijdrage toe, als het om een serieus conflict gaat.

Je kan hier toetsen of je in aanmerking kan komen voor een bijdrage.

Waarom mediation in plaats van de rechter?

Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. Bij de rechter heb je een ‘verliezer’ en een ‘winnaar’. In mediation wordt gestreefd naar een win-win situatie. Jullie werken jullie zelf aan een oplossing én krijgen er deskundige hulp bij. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Wat is een ouderschapsplan?

Ouders van minderjarige kinderen die uit elkaar gaan, zijn verplicht samen een ouderschapsplan te maken. Een ouderschapsplan is een document waarin ouders afspraken opschrijven over de zorg en opvoeding van de kinderen. Dat gaat over de dagelijkse en de financiële zorg. Onderwerpen waarover je afspraken maakt zijn bijvoorbeeld: omgang tussen ouder en kind, halen en brengen van het kind, bedtijden, sport, vakanties, schoolkeuze, alimentatie etcetera.

Kindbehartiger

Wat doet een kindbehartiger?

Een Kindbehartiger praat (spelenderwijs) met het kind om goed te luisteren. En om zo van het kind te horen wat hij of zij wil en wat hem of haar bezighoudt. Soms praat ik eerst met de ouders. Met het kind en de ouders bespreek ik altijd waarom ik er ben en wat de bedoeling is. Het kind mag alles tegen mij zeggen en wanneer er dingen zijn die het kind niet wil zeggen, mag dat ook.

Ik kan ook met de ouders en (eventueel) anderen praten, zoals een advocaat, mediator of andere hulpverlener. Daar ben ik altijd transparant over en altijd na toestemming van de ouders. Voorop staat altijd het luisteren naar de stem van het kind.

In welke situatie kan een kindbehartiger helpen?

Dat kan op verschillende momenten:

  • wanneer het kind net weet dat de ouders uit elkaar gaan of al een tijdje uit elkaar zijn, maar zich opnieuw problemen voordoen;
  • wanneer jullie als ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn en de stem van het kind verloren lijkt te gaan;
  • wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen;
  • en soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft behoefte aan ondersteuning.

Ook na vele jaren na de scheiding kan een Kindbehartiger er voor een kind zijn.

Wie schakelt de kindbehartiger in?

Het kan zijn dat jullie als ouders samen contact met mij zoeken of dat één van de ouders dit doet. Als er gezamenlijk gezag is over het kind, is het belangrijk dat jullie beiden toestemming geven voor de ondersteuning. Ook kan het kind zelf aangeven aan de ouders dat het behoefte heeft aan ondersteuning of zelf contact zoeken. Het kan ook zo zijn dat een rechter dit adviseert, of dat via een advocaat, mediator of andere hulpverlener wordt doorverwezen. Het komt ook voor dat school of de huisarts aangeeft dat het kan helpen om met een Kindbehartiger te praten.

Wat is het verschil tussen een kindbehartiger en een bijzondere curator?

Een Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ongeacht de leeftijd van het kind. De Kindbehartiger werkt vooral preventief, biedt ondersteuning en begeleiding en kan waar nodig verbinding leggen met het juridisch speelveld.

De bijzondere curator wordt benoemd door de rechter en biedt doorgaans geen begeleiding, zoals de Kindbehartiger dat wel doet. De bijzondere curator treedt vaak op in zaken die al behoorlijk geëscaleerd zijn. De bijzondere curator zit in die zin dus eigenlijk in een stadium verder dan de Kindbehartiger en wordt ook ingezet bij andere zaken dan alleen scheidingsituaties.

Voor welke situaties is de kindbehartiger niet bedoeld?

De Kindbehartiger is niet bedoeld voor ruzie over algemene opvoedvraagstukken.

Is er toestemming nodig van beide ouders om ons kind aan te melden?

Als beide ouders gezag hebben, moeten beide ouders akkoord gaan met de ondersteuning van een Kindbehartiger. Als het gezag slechts bij één ouder ligt, dan is alleen van de gezaghebbende ouder toestemming nodig.

Is er ook toestemming nodig van het kind?

Voor de begeleiding van minderjarige kinderen geldt het volgende:

Kind 0-12 jaar: alleen toestemming van de gezaghebbende ouder(s) is nodig;

Kind 12-16 jaar: toestemming van zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) is nodig;

Kind 16-18 jaar: er is alleen toestemming van het kind nodig. De ouder(s) hoeft niet om toestemming te worden gevraagd.

Ik heb geen gezag, word ik wel betrokken bij de begeleiding van mijn kind?

Het uitgangspunt is dat een ouder die geen gezag heeft, maar het kind wel heeft erkend, betrokken wordt in de ondersteuning van het kind. Dit is ook in lijn met de wetgeving, die aangeeft dat erkenning recht geeft op omgang, informatie en consultatie.

Vanaf welke leeftijd kan een kind bij de Kindbehartiger terecht?

Tijdens de zwangerschap kunnen ouders al bij mij terecht met vragen over de toekomst. De kinderen kunnen al vanaf heel jonge leeftijd tot na de volwassenheid bij mij terecht. Kinderen blijven immers ook na hun 18e ‘kind’ van hun ouders.

Kunnen kinderen zichzelf aanmelden bij de Kindbehartiger?

Voor het starten van een traject bij een Kindbehartiger is de toestemming van ouders nodig (tot 16 jaar). In die zin kunnen kinderen zich dus niet zelf aanmelden. Wél kunnen zij naar het gratis spreekuur in Amsterdam-Zuid komen. Dit is iedere woensdagochtend. Bij dit spreekuur kunnen kinderen zelf binnenlopen met vragen of voor een gratis advies. Het gesprek beperkt zich dan tot een eerste kennismakingsgesprek, waarbij wij aan het kind uitleggen wat een kind kan verwachten bij ondersteuning van een Kindbehartiger en wat nodig is om een ondersteuningstraject te kunnen starten.

Kan de Kindbehartiger ook meer betekenen dan alleen een gesprek? Ofwel kunnen er ook andere zaken geregeld worden, bijvoorbeeld juridische zaken?

In juridische zin kan de Kindbehartiger zeker ook iets betekenen. Bijvoorbeeld de stem van ieder kind een plek geven in de scheiding. De Kindbehartiger probeert de mening en de wensen van het kind samen met het kind helder te krijgen, om deze vervolgens kenbaar te maken aan ouders en de advocaten van ouders. Dit doen wij via een verslag/advies en dit verslag nemen wij met het kind door. Het doel is dat de rechter de mening en wensen van het kind in zijn/haar overweging kan meenemen. Wij hebben relevante juridische kennis in huis en werken veel samen met advocaten. Ouders spreken dan met hun advocaten. De Kindbehartiger spreekt met het kind. Zo wordt de mening van het kind meegenomen hebben zij een eigen vertrouwenspersoon.

Kan een kind ook samen met de ouders bij de Kindbehartiger komen?

Hierop is geen standaard antwoord te geven. Dit verschilt per situatie. Soms is dat nuttig, soms niet. In sommige gevallen moet je een kind beschermen tegen zaken die op volwassen niveau spelen. In sommige situaties is het nodig om eerst met de ouders te praten. Ook komt het voor dat ik alleen met het kind praat. In dat geval kan ik aan de ouders vertellen wat het kind bij mij heeft aangegeven.

Hoe zwaar wegen de wensen van kinderen in het advies van de Kindbehartiger?

Ik luister altijd naar de wensen en behoeften van kinderen. Ik help deze duidelijk te krijgen voor kinderen, zodat ik de wens van het kind kan terugkoppelen aan ouders. Met als doel dat de volwassenen zo veel als mogelijk rekening kunnen houden met de wensen van hun kind. De wensen van kinderen zijn niet doorslaggevend, en ook niet altijd in hun belang. Dat zal ik ook zorgvuldig en vooraf uitleggen aan het kind. De wensen worden wel altijd gehoord en teruggekoppeld. Het is aan de volwassenen (de ouders of eventueel de rechter) om een zorgvuldige afweging te maken in het belang van het kind.

Waarin verschilt een Kindbehartiger met andere professionals?

Een Kindbehartiger biedt andere ondersteuning dan bijvoorbeeld een kinderpsycholoog. Ik bied geen behandeling, wel begeleiding in de vorm van advies en ondersteuning. Ik ben er om te luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben over de scheiding en om hun stem te vertalen naar de ouders, verzorgers en/of andere betrokkenen. Als ik denk dat een kind het nodig heeft om behandeling te krijgen, dan zal ik dit met de ouder(s) bespreken. Wij werken nauw samen met andere professionals, zoals kindertherapeuten, ouder- en kindadviseurs, advocaten, mediators etc.

Als je vraag hier niet beantwoord wordt, neem dan gerust contact met mij op.